Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelés hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai jelentik.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Ön által leadott megrendelés (szerződés) teljesítése.Az adatkezelés célja:A megrendelés alapján létrejött szerződés teljesítése.A kezelt adatok köre:A  megrendeléshez  név,  telefonszám,  szállítási  cím  (kiszállítás  esetén)  és  e-mail  cím szükséges.Az adatkezelés időtartama:A  rendelés  során  megadott  adatokat  a  regisztrációtól,  illetve  a  legutolsó  rendelés leadásától  (amelyik  a  későbbi)  számított  5.  év  elteltét  követő  naptári  év  július  30-ig tároljuk,  de  bármikor  lehetősége  van  a  nem  jogszabályi  alapon,  illetve  a  Rendelet felhatalmazása alapján kezelt, Ön által megadott személyes adatok törlését kérni.A számlázással kapcsolatos adatkezelésAz adatkezelés megnevezése:Az Adatkezelő az általa történt értékesítésről jogszabályokban előírt bizonylatokat állít ki.

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés hátterét a Rendelet és az Infotv. előírásai, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik.Az adatkezelés jogalapja:Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, a Sztv.-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.Az adatkezelés célja:A  jogszabályoknak  megfelelő  számla  kiállítása  és  a  számviteli  bizonylat-megőrzési kötelezettség  teljesítése.  Az  Sztv.  169.  §  (1)-(2)  bekezdése  alapján  a  gazdasági társaságoknak  a  könyvviteli  elszámolást  közvetlenül  és  közvetetten  alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.A kezelt adatok köre:A számla kiállításához számlázási név és cím, gazdálkodó szervezet esetén adószám is szükséges.Az adatkezelés időtartama:A  kiállított  számlákat  az  Sztv.  169.  §  (2)  bekezdése  alapján  a  számla  kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy az Adatkezelő a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.
Az  Adatkezelő  az  adatokat  a  szerződés  teljesítésétől  számított  8.  év  elteltét  követő naptári év július 30-ig tárolja.2.3. További adatkezelésekAmennyiben  az  Adatkezelő  további  adatkezelést  kíván  végezni,  akkor  előzetes tájékoztatást  nyújt  az  adatkezelés  lényeges  körülményeiről  (adatkezelés  jogszabályi háttere  és  jogalapja,  az  adatkezelés  célja,  a  kezelt  adatok  köre,  az  adatkezelés időtartama).Tájékoztatjuk  Önt  arról,  hogy  a  hatóságok  törvényi  felhatalmazáson  alapuló,  írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról a Rendelet elvárásainak megfelelőség érdekében és az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon,  mikor  továbbított  az  Adatkezelő),  amelynek  tartalmáról  kérésére  az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.Egyéb rendelkezésekA felhasználó köteles a regisztráció során a valóságnak megfelelő és teljes információt közölni  a  regisztrációs  adatlap  kérdéseire  vonatkozóan,  valamint  a  regisztrációs adatokat változás esetén megfelelően frissíteni.
A  felhasználó  által  nyújtott  adatok  valótlansága,  hiányossága  vagy  pontatlansága esetén az Adatkezelőnek jogában áll részlegesen vagy teljes mértékben felfüggeszteni vagy megszüntetni a felhasználó hozzáférését.Az  Adatkezelő  fenntartja  magának  azt  a  jogot,  hogy  bármikor, saját  belátása  szerint azonnal  megszüntesse  a  felhasználónak  a  Honlap  használatához  és  hozzáféréséhez való  jogát,  amennyiben  a  felhasználó  megsérti  az  Adatvédelmi  Szabályzat  feltételeit vagy bármely vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit.Tájékoztatás  adatfeldolgozó  igénybevételéről  és  az  adatkezeléshez  kapcsolódó tevékenységükrőlA Társaság adatkezelőt nem vesz igénybe, azonban a Társaság megbízója jogosult a megbízás  ellátása  ellenőrzéséhez  szükséges,  személyes  adatokat  nem  tartalmazó iratokba, dokumentumokba betekinteni.Adatbiztonsági intézkedésekAz  Adatkezelő  kijelenti,  hogy  megfelelő  biztonsági  intézkedéseket  hozott  annak érdekében,   hogy   a   személyes   adatokat   védje   a   jogosulatlan   hozzáférés, megváltoztatás,  továbbítás,  nyilvánosságra  hozatal,  törlés  vagy  megsemmisítés, valamint  a  véletlen  megsemmisülés  és  sérülés,  továbbá  az  alkalmazott  technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.Az adatkezelés során Önt megillető jogok.

Az Adatkezelő a jelen pontban az Ön részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kívánja nyújtani. Kérésére szóbeli tájékoztatás is adható,feltéve, hogy más módon igazolta az Ön érintetti személyazonosságát.Az  Adatkezelő  elősegíti  az  Ön  alábbiakban  írt,  Rendeletben  rögzített  jogainak  a gyakorlását. Az Adatkezelő az érintetti jogok gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem  tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy Ön, mint érintettet nem áll módjában azonosítani.Az  Adatkezelő  indokolatlan  késedelem  nélkül,  de  mindenféleképpen  a  kérelem beérkezésétől  számított  egy  hónapon  belül  tájékoztatja  Önt  kérelme  nyomán  hozott intézkedésekről.  Szükség  esetén,  figyelembe  véve  a  kérelem  összetettségét  és  a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról  az  Adatkezelő  a  késedelem  okainak  megjelölésével  a  kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást is elektronikus úton adja meg az Adatkezelő, kivéve, ha ezt Ön másként kéri.Ha az Adatkezelő nem tenne intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül,de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával (6.2. alatt bővebben).Az Adatkezelő a tájékoztatást és az intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban, ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy –különösen ismétlődő jellege miatt –túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Ha  az  Adatkezelőnek  megalapozott  kétségei  vannak  az  alábbi  érintetti  jogokhoz kapcsolódókérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett  személyazonosságának  megerősítéséhez  szükséges  információk  nyújtását kérheti.6.1. Az adatkezelés során Önt megilleti:a tájékoztatáshoz való jog és a hozzáféréshez való jog:Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai  kezeléséről.  Az  Adatkezelő  a  kérelem  benyújtásától  számított  legrövidebb  idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a  kezelt  adatokról,  az  adatkezelés  céljáról,  jogalapjáról,  időtartamáról,  továbbá –amennyiben  az  adatok  továbbítására  is  sor  került –arról,  hogy  kik  és  milyen  célból kapják vagy kapták meg az adatokat,illetve  Ön  jogosult  arra,  hogy  visszajelzést  kapjon  személyes  adatai  kezeléséről  a Rendelet  15.  cikk  (1)  bekezdés  a)-h)  pontjaiban  foglalt  tartalommal,  másolatkérés esetén  azonban  az  Adatkezelő  jogosult  észszerű  mértékű  adminisztratív  díjat felszámolni;az adatok helyesbítéséhez való jog:Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse, kiegészítését. A kérésének az Adatkezelő késedelem nélkül, de legkésőbb 1 hónapon belül eleget tesz;az adatok törléséhez való jog:
Önnek lehetősége kérni, hogy az Adatkezelő az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, haa) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;b) az Ön visszavonjahozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;c)  Ön  tiltakozik  az  adatkezelés  ellen,  és  nincs  elsőbbséget  élvező  jogszerű  ok  az adatkezelésre;d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;e)  a  személyes  adatokat  az  adatkezelőre  alkalmazandó  uniós  vagy  tagállami  jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontjával, illetve az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).Az  Adatkezelő  nem  hozza  nyilvánosságra  az  Ön  adatait,  így  amennyiben elfeledtetéshezvaló  jogával  kíván  élni,  azt  adatfeldolgozási  tevékenységet  végző adatfeldolgozói vonatkozásában érvényesíti;az adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
a)  Ön  vitatja  a  személyes  adatok  pontosságát,  ez  esetben  a  korlátozás  arra  az időtartamra  vonatkozik,  amely  lehetővé  teszi,  hogy  az  Adatkezelő  ellenőrizze  a személyes adatok pontosságát;b)  az  adatkezelés  jogellenes,  és  Ön  ellenzi  az  adatok  törlését,  és  ehelyett kéri  azok felhasználásának korlátozását;c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagyd)  Ön  tiltakozott  az  adatkezelés  ellen,  ez  esetben  a  korlátozás  arra  az  időtartamra vonatkozik,  amíg  megállapításra  nem  kerül,  hogy  az  Adatkezelő  jogos  indokai elsőbbséget élveznek-e.Ha  az  adatkezelés  a  fenti  okok  valamelyike  alapján  korlátozás  alá  esik,  az  ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve  valamely tagállam  fontos közérdekéből lehet kezelni.az adathordozhatósághoz való jog:mivel  az  Adatkezelő  nem  végez  automatizált  adatkezelést,  az  Ön  joga  arra,  hogy hozzájárulása  alapján  vagy  az  Önnel  létrejött  szerződés  kapcsán  Önre  vonatkozó személyes  adatokat  tagolt,  széles  körben  használt,  géppel  olvasható  formátumban megkapja  vagy  egy  másik  adatkezelőnek  való  továbbítsa  (továbbíttassa),  nem alkalmazható;a tiltakozás joga:

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,(i)  ha  a  személyes  adatok  kezelésevagy  továbbítása  közérdekű  feladat végrehajtásához  vagy  az  Adatkezelő,  adatátvevő  vagy  harmadik  személy  jogos érdekének  érvényesítéséhez  szükséges,  kivéve  kötelező  adatkezelés  esetén  és  a Rendelet  21.  cikk  (1)  bekezdésében,  illetve  az  Infotv.  6.  §  (5)  bekezdésében  foglalt esetben (alátámasztott kényszerítő erejű jogos indok fennállása esetén), illetve(ii) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása –az Ön hozzájárulása nélkül –közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 1 hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy a rá vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozóra alkalmazandó  uniós  vagy  tagállami  jogszabály  korlátozhatja  a  fenti  jogokat  egyebek mellett  bűncselekmények  megelőzése,  nyomozása,  felderítése  vagy  a  vádeljárás lefolytatása,  illetve  büntetőjogi  szankciók  végrehajtása,  beleértve  a  közbiztonságot fenyegető  veszélyekkel  szembeni  védelmet  és  e  veszélyek  megelőzését;  az  érintett védelme  vagy  mások  jogainak  és  szabadságainak  védelme;  valamint  polgári  jogi követelések  érvényesítése  (Rendelet  23.cikke),  amely  körülményről  adott  kérelem esetén Önt tájékoztatja a fentiekben írt feltételek szerint.6.2. Jogorvoslati lehetőségekAmennyiben  Ön  szerint  az  Adatkezelő  megsértette  valamely,  az  adatkezelésre vonatkozó  törvényi  rendelkezést,  vagy  nem teljesítette  valamely  kérelmét,  akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím:
1530  Budapest,  Pf.:  5.,  e-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu). Tájékoztatjuk továbbá, hogy az  adatkezelésre  vonatkozó  törvényi  rendelkezések  megsértése  esetén,  vagy  ha  az Adatkezelő  nem  teljesítette  valamely  kérelmét,  akkor  az  Adatkezelővel  szemben bírósághoz fordulhat.Adatkezelési tájékoztató módosításaAz  Adatkezelő  fenntartja  a  jogot,  hogy  jelen  adatkezelési  tájékoztatót  módosítsa.  A honlap  módosítás  hatálybalépését  követő  használatával  elfogadja  a  módosított adatkezelési tájékoztatót. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy módosítás esetén a korábbi szövegváltozat is elérhető legyen a honlapon.

Budapest, 2018. május 25.

© IntroWeb | 2021 - Weboldal készítés, SEO