ÁSZF

Általános Üzleti Feltételek

 • A Szolgáltató adatai:
  Lakópark Management Kft.
  Székhelye: 1139 Budapest, Országbíró u. 44-46
  Adószám:
 • Általános szabályok:
  2.1. Jelen „Általános Szerződéses Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyeinek, és szolgáltatásainak igénybevételét.
  2.2. Speciális, egyedei feltételek nem képezik részét a közölt Általános Szerződéses Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.
 • Szerződő fél :
  3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.
  3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).
  3.3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.
 • A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség:
  4.1. A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld.  Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét rendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.
  4.2. A Szerződés a Vendég, írásban, vagy szóban  leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban (postai levél, telefax, elektronikus levél) megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.
  4.3. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.
          4.3.1. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a lakást/apartmant, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
          4.3.2.  A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.
  4.4.  A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.
  4.5. Talált tárgyakat a Szolgáltató 24 óráig köteles megőrizni, ezt követően megsemmisíti azokat.
 • Lemondási feltételek:
  5.1. Amennyiben a szálláshely ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a szállás-szolgáltatás kötbérmentes lemondására az érkezést megelőző napon helyi idő szerint 10:00 óráig van lehetőség.
        a) Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más, Szerződésben foglalt módon nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az érkezési napon helyi idő szerint 14:00 órát követően megszűnik.
        b) Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más Szerződésben foglalt módon biztosította, és az érkezési napon nem érkezik meg, vagy nem jelzi előre, úgy a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű, de legalább egy napi szállásdíjat kötbérként érvényesíthet. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap 10:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.
  5.2. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén, a fentiektől eltérő, egyedi Szerződésben rögzített feltételeket állapít meg
 • Árak:
  6.1. A lakások/apartmanok árait (Rack Rate) a Ház portáján és honlapján  kerülnek bemutatásra. Egyéb szolgáltatások árlistái az adott részlegeken állnak rendelkezésre.
  6.2. A Szolgáltató a meghirdetett árakat a foglalás visszaigazolásáig vagy amennyiben ilyen nem történt, úgy a lakások/apartmanok elfoglalásáig szabadon megváltoztathatja.
  6.3. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény (helyi rendelet) által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.
  6.4. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a Ház honlapján kerülnek meghirdetésre.
 • Családi kedvezmények:
  7.1. A gyermek 8 éves koráig a szállás ingyenes, amennyiben a szüleivel egy szobában tartózkodik. Több 8 év alatti gyermekkel érkező család esetén is az egy darab lakás/apartman ára fizetendő.
 • Fizetés módja, garancia:
  8.1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a szállodából történő távozást megelőzően tart igényt, de egyedi megállapodás keretében adhat lehetőséget utólagos fizetésre is.
  8.2. A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására;
          a) kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértéke a hitelkártyán zárolásra kerül,
          b) kérheti előleg megfizetését a részvételi díj egy részére vagy annak teljes összegére
  8.3. A Szerződő fél számláját kiegyenlítheti HUF-ban, és/vagy
          a) bármely olyan pénznemben, melyet a Szolgáltató elfogadásra meghirdet. Az átszámítás, illetve számlázás ebben az esetben a Magyar Nemzeti Bank a Vendég érkezési napján érvényes deviza árfolyamán történik.
          b) a Szolgáltató elfogad készpénzkímélő fizetési eszközöket (hitelkártya, továbbá külön szerződés alapján; kupon, voucher, stb.), melyek mindenkori aktuális listája a Ház honlapján található.
  8.4. Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő/Vendég felet terheli.
 • A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei:
  9.1. A Vendég a lakását/apartmanját az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el (Check in), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 11:00 óráig köteles elhagyni (Check out).
  9.2. Ha a Vendég a lakását/apartmanját az érkezés napján 10:00 óra előtt kívánja elfoglalni, úgy az előző éjszaka – egyedi megállapodás alapján – 50 %-ban felszámításra kerülhet.
  9.3. Ha a Vendég a lakását/apartmanját az elutazás napján 11:00 óra után kívánja elhagyni, úgy a következő éjszaka – egyedi megállapodás alapján – 50 %-ban felszámításra kerül.
 • Háziállatok:
  10.1. Állatokat csak a Ház előzetes írásbeli beleegyezése alapján és adott esetben szabad behozni
  10.2. A Vendég teljes körűen felelős a háziállat által okozott károkért.
  10.3. A háziállat szobában történő elhelyezéséért a Szolgáltató külön megállapodás alapján díjat számít fel.
 • A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése:
  11.1. A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
          a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott lakást/apartmant, illetve a létesítményt
          b) a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy kábítószer befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít
          c) a Vendég fertőző betegségben szenved.
          d) a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előleg-fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig
  11.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból megszakad, úgy a szerződés „vis major” bekövetkezésével egyidejűleg megszűntnek tekintendő.
 • Elhelyezési garancia:
  12.1. Amennyiben a Szolgáltató szálláshelye a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.
  12.2. A Szolgáltató köteles;
          a) a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon kategóriájú szálláshelyen felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli
          b) térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási lehetőséget biztosítani a Vendég részére a szálláshely változásának közlésére
          c) kedvezményes árú transzfert biztosítani a Vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez, és az esetleges későbbi visszaköltözéshez
  12.3. Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő/Vendég fél nem élhet.
 • A vendég betegsége, halála:
  13.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel., illetve biztosít.
  13.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek,   az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.
  13.3 Vendég elhalálozása esetén szolgáltató az emberiességi és kegyeleti jogok és előírások betartásával jár el.
 • A Szerződő fél jogai:
  14.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt lakás/apartman, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.
  14.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.
  14.3. A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.
 • A Szerződő fél kötelezettségei:
  15.1. A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.
  15.2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 10 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató Házában.
  15.3. Amennyiben kulcsát a zárban felejtve bezárta, úgy lakásának/apartmanjának újranyitási költsége a vendéget terheli 50 Eur értékben.
  15.4. Lakásában/Apartmanjában minden Vendég, vagy annak kísérője saját felelősségére tartózkodhat, betartva a vagyonvédelemre, tűzrendészetre és a Ház rendjére vonatkozó biztonsági és általános előírásokat.
  15.5. A Vendég ételt-italt nem vihet ki az Apartman Ház reggeliző és értékesítő egységéből.
 • A Szerződő fél kártérítési felelőssége:
  A Vendég mindazon károkért, lakás/apartman eszközleltár hiányokért, és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.
 • A Szolgáltató jogai:
  Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégnek azon a személyes tulajdontárgyain, amelyeket az Apartman Házba magával vitt.
 • A Szolgáltató kötelezettsége:
  A Szolgáltató köteles;
          a) a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás standard-ek szerint teljesíteni
          b) a vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni
 • A Szolgáltató kártérítési felelőssége:
  19.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.
  19.1.1. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta.
  19.1.2. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
  19.1.3. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell az Apartman Ház recepcióján, és minden szükséges adatot a Ház rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.
  19.2. A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért is, amelyet a megszálló Vendég dolgainak elveszése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott.
  19.2.1. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.
  19.3. A kártérítés maximális mértéke a Szerződés szerinti napi lakás/apartman ár összegének a tízszerese, kivéve, ha a kár ennél kisebb értéket képvisel.
 • Titoktartás:
  A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek – és amennyiben ezt a Szerződő fél a Szolgáltató tudomására hozta – a Szerződő fél vonatkozó belső szabályainak megfelelően eljárni.
  Az épületbe történő belépéskor az üzemeltető az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, az üzemeltetés körében szükséges igazolás és bizonyítás, ill. biztonsági célra adatrögzítést végez:
  – a Vendég be és kilépésekor videofelvétel készül, amelyen esetlegesen a Vendégek és partnereik is megjelenhetnek. Az üzemeltető a felvételeket kizárólag a Ház működési körében használja fel, a jogviszony megszűnését követően azokat 30 nap múlva megsemmisíti. A felvételeket az üzemeltető kizárólag a jogszabályokban meghatározott hatósági megkeresésre adja ki, hivatalos felhasználás céljára.
 • Vis major:
  Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb elhárítsák, helyrehozzák.
 • A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság:
  A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

 

A Szerződő fél az Általános Szerződési Feltéteket a bejelentőlap aláírásával egyidejűleg megismerte, tudomásul vette, annak kötelezettségeit magára nézve elismeri.
Érvényes 2013. január 1-től visszavonásig
Szolgáltató

© IntroWeb | 2021 - Weboldal készítés, SEO